اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=edf342db-479d-4cbf-97dc-bac245d2a9d1

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=991fb839-07ef-4741-920f-7b731024b8ad

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=7281753d-947d-4c9d-a708-1ccb36c58683

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=3be90afb-4d72-40a2-b7eb-42db1aca6c4b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e53bcc17-552f-46da-b3cc-2fde25601bc8

 
 
 
اطلاعیه
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
برگزاری سومین کمپین فردای تاک
با توجه به اجرای طرح تکامل ابتدای دوره ...
شروع کمپین دوم فردای تاک
کمپین دوم فردای تاک (تکامل ابتدای کودکی) ...
اهداء عضو ، اهداء زندگی
(ثبت نام و صدور کارت اهداء عضو )...