نگهبانی


نگهبانی
اهم وظایف پرسنل نگهبان
1-حفظ و حراست تمام یا قسمتی از ساختمان , ابنیه – محوطه و نظایر آن طبق دستور صادره
2-کنترل ورود خروج افراد , وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال , اثاثیه , تجهیزات اشیا ء و سایر کالا ها طبق دستورات صادره و احتمالا" ثبت آنها در دفاتر مربوط
3-پیش بینی لازم به منظور جلو گیری از بروز آتش سوزی , خرابی , دزدی و سایر حوادث و خرابیها ی غیر مترقبه در ساختمان یا اموال و یا سایر کالا ها و تجهیزات تحت کنترل
4-اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزی , دزدی , خرابی به مسئولان امر و در صورت صلاحدید به مامور ین انتظامی و انجام اقدامات احتیاطی اولیه
5- گزارش چگونگی انجام وظیفه و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی
6- انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مکا لمات تلفنی , ارسال مراسلات طبق دستور مقام مافوق
در حال حاضر پرسنل نگهبانی افراد مشروحه زیر می باشند
1-      آقای عباس اسماعیلی    مسئول انتظامات
2-      آقای فخرالدین نوری
3-      آقای کوروش رحمانی