معرفی واحد
معرفی واحد
 
مسئول واحد:
 
نام و نام خانوادگی : .مولود رحمنی        متولد:    1348 
تحصیلات: لیسانس مامائی         از دانشگاه: علوم پزشکی ارومیه
سوابق:
 کارشناس مسول سلامت نوجوانان جوانان و مدارس درشبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان از سال  1378تاکنون

 
مشخصات کارشناسان واحد:
خانم عذرا اله وردی لو    کارشناس بهداشت عمومی