برنامه ها و فعالیت های واحد
اهميت برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارس ارتقاي سلامت مدرسه يك نوع سرمايه گذاري براي نسلهاي آينده است ...
ارتقاي سلامت مدرسه يك نوع سرمايه گذاري براي نسلهاي آينده است دلايل آن عبارتند از :
·         آموزش و سلامت از حقوق اساسي شهروندان و لازم و ملزوم يكديگر مي باشند در غياب هيچ يك نمي توان به سطح مطلوبي از ديگري دست يافت و توسعه توام و ادغام يافته اين دو منافع چشمگيري براي جامعه در بردارد .
·         مدرسه مكان ارزشمندي را فراهم مي سازد تا در زمانها و مكانهاي مشخص به افراد گروه هدف برنامه هاي سلامت نوجوانان و جوانان دسترسي  داشته باشيم . اين امر هزينه اثر بخشي برنامه هاي مذكور را تضمين مي نمايد همچنين جايگاه مدرسه به عنوان يك نهاد موثر در حركات اجتماعي اين مكان را به محل مناسبي براي اجراي بسيج ها و ترويج شيوه هاي سالم زندگي در سطح جامعه مطرح ميسازد .
·         بنيان بسياري از رفتارهاي تاثير گذار بر سلامت و شيوه زندگي افراد در سنين دانش آموزي نهاده مي شود هر چند كه ميزانهاي مرگ و ابتلا در سنين دانش آموزي نسبتا" از ساير سنين كمتر است . اما رفتارها و شيوه زندگي كه در اين سنين در پيش گرفته مي شوند، تاثير شگرف بر بار بيماريها ي عمده از جمله بيماريهاي قلبي –عروقي ، عوارض ناشي از سوانح و حوادث ، ديابت ، چاقي و ... در كل جامعه دارد .
·         دانش آموزان امروز والدين فردا هستند توفيق در افزايش آگاهي بهداشتي و ايجاد نگرش و رفتار سلامت نگر در آنها تضمين كننده سلامت نسل حاضر و آينده كشور است كه پايداري برنامه هاي توسعه را بدنبال دارد .
·         دانش آموزان مي توانند تاثير شگرفي در نهاد خانواده و جامعه داشته باشند آنها اغلب قادرند پيام ها و عادتهاي بهداشتي را از مدرسه به خانه منتقل كنند . ارتقا آگاهي و بهبود نگرش و عملكرد آنها مي تواند به بروز تغييرات مثبت در اطرافيان آنها منجر گردد . بدين لحاظ بايد به دانش آموزان به چشم پيام آوران سلامت نگريست كه مي توانند نقش فعالي در ارتقا سلامت جامعه ايفا نمايد .
دانش آموزانيكه شيوه زندگي سالم را مي آموزند به احتمال زياد در طول زندگي به آن پايبند خواهند بود .

برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارسبرنامه ها و فعاليت هاي بهداشتي مدارس در 7 محور انجام مي شود .
 
برنامه ها و فعاليت هاي بهداشتي مدارس در 7 محور زير انجام مي شود :
 1. آموزش بهداشت به دانش آموزان ، كاركنان مدارس و والدين دانش آموزان از طريق آموزش هاي رسمي و غير رسمي
 2. مراقبت بهداشتي و درماني دانش آموزان اين مراقبت در قالب فعاليتهاي زير قابل اجراست :
 • ارزيابي سلامت دانش آموزان در بدو ورود به پايه اول ابتدايي و تشكيل شناسنامه بهداشتي و ثبت اطلاعات و نتايج ارزيابي در آن.
 • انجام معاينات دوره ايي به منظور انجام مراقبت بهداشتي بر اساس دستورالعمل مربوط .
 • معاينات بهداشتي متناوب با هدف بيماريابي ، ارجاع و درمان .
 • مراقبت از دانش آموزان نيازمند مراقبت هاي ويژه مانند مبتلايان به بيماري ديابت و ....
 • مراقبت هاي فوري در صورت نياز به انجام كمك هاي اوليه در هنگام حوادث ، زخم ها ، بيماريهاي ناگهاني .
 • معاينات فصلي پديكلوز سر در كليه دانش آموزان استان .
 • مراقبت از رشد دانش آموزان و اقدام جهت بهبود تغذيه آنان .
 • ثبت و گزارش و پيگيري موارد ارجاع شده .
 1. تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت محيط و ايمني مدرسه .
 • رعايت استاندارد هاي لازم براي محيط فيزيكي ، تاسيسات و تجهيزات مدرسه در هنگام ساخت و بهسازي آن .
 • اعمال مديريت و نظارت در زمينه نگهداري مناسب از امكانات موجود و محيط مدرسه .
 1. بهبود تغذيه دانش آموزان
 • مراقبت از دانش آموزان با تعيين نوع و كيفيت مواد خوراكي ( ميان وعده ) بوفه مدرسه .
 • استاندارد نمودن برنامه غذايي مدارس شبانه روزي ، سبد تغذيه رايگان ، ميان وعده دانش آموزان بر اساس نياز گروه هدف .
 • نظارت بر بهداشت پايگاه تغذيه سالم و مواد خوراكي كه از طريق آن عرضه مي شود .
 • نظارت بر نحوه عرضه و توزيع مواد غذايي به دانش آموزان در داخل و اطراف مدرسه .
 • مشاركت در اجراي برنامه آهن ياري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و دبيرستان .
 • شركت در كميته هاي استاني شير مدرسه و نظارت بر كيفيت و سلامت شير مدارس با همكاري بهداشت محيط و معاونت غذا دارو .
 1. اجراي برنامه مدارس مروج سلامت در استان . سال تحصيلي 90-89: 13 مدرسه . سال تحصيلي 91-250:90 مدرسه. سال تحصيلي 92-91: 300مدرسه .
 2. صدور شناسنامه سلامت و انجام معاينات جسماني دانشجويان بدو ورود به دانشگاه علوم پزشكي و ورود وضعيت سلامتي هر دانشجو در نرم افزار مربوطه .
 3. همكاري در اجراي تحقيقات كاربردي كشوري در زمينه سلامت نوجوانان جوانان و مدارس .