آموزش بهداشت در مدارس
آموزش بهداشت در سطح مدارس شهرستان و در 4 منطقه آموزش و پرورش:
آموزش بهداشت از جمله فعالیتهای عمده ای است که در واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشت مدارس به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه و برای 3 گروه هدف یعنی دانش آموزان؛ والدین و اولیاء مدارس انجام می شود .
این فعالیتها شامل دو بخش است :
1. فعالیتهائی که در سطح ستاد انجام می شود
2. فعالیتهائی که در سطح واحدهای محیطی (مراکز؛ پایگاهها و خانه های بهداشت) انجام می شود.
 
فعالیتهائی که در سطح ستاد انجام می شود:
الف) جلسات درون بخشی:
ردیف
جلسات درون بخشی با واحدها
تعداد جلسات
هدف جلسات
1
جلسه پزشکان
10
هماهنگی برنامه های مدارس در طول سال تحصیلی
2
جلسه کاردانان
12
هماهنگی برنامه های مدارس در طول سال تحصیلی
3
 برگزاری جلسه برای بهورزان
3
بازآموزی؛ واکسیناسیون و معاینات غربالگری
4
برگزاری جلسه با کاردانان بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها
8
شیر مدارس؛ معاینات پدیکولوژ سر؛ بهداشت محیط مدارس
5
جلسه با واحد مبارزه با بیماریها
4
پدیکولوژ؛ واکسیناسیون و آنفلوآنزا
6
جلسه با واحد بهداشت دهان و دندان
3
فعالیتهای مربوط به بهداشت دهان و دندان
7
جلسه با واحد آموزش بهداشت
4
هماهنگی برنا مه های آموزشی در مدارس
8
شرکت در جلسات کمیته سل؛ التور؛ ایدز و اعتیاد؛ آموزش بهداشت؛ تالاسمی؛ آنفلوانزا و هفته سلامت؛ شورای کارشناسی
22
تصمیم گیری در خصوص فعالیتهای مربوط به موضوع جلسات
 
ب) جلسات برون بخشی:
ردیف
جلسات برون بخشی با واحدها
تعداد
جلسات
هدف جلسات
1
جلسات معاونت بهداشتی
6
هماهنگی برنامه های بهداشت مدارس در طول سال تحصیلی
2
جلسات شورای آموزش و پرورش
6
از طرف مدیریت و برای طرح مسائل بهداشتی مدارس
3
جلسه با همکاران بهزستی
1
همکاری در طرح آمبلیوپی
4
جلسات با رؤسای آموزش و پرورش ها و کارشناسان مربوطه
6
هماهنگی برنامه های مختلف بهداشت مدارس (هفته سلامت؛ واکسیناسیون؛ سنجش بدو ورود به دبستان)
5
جلسات شورای بهداشت شهرستان و بخش ضیاءآباد
1
طرح مشکلات بهداشتی مدارس
6
جلسات با مدیران مدارس
10
برنامه های آموزشی پدیکولوز و مدارس مروج سلامت
7
جلسات با مسئولین مدارس استثنائی تاکستان
6
هماهنگی برنامه سنجش بدو ورود به دبستان
 
 
برنامه های آموزشی و همایشهای برگزار شده در طول سال تحصیلی 90-89 توسط واحد ستادی بهداشت مدارس:
ردیف
عنوان برنامه ها
گروه هدف
تعداد دوره ها
تعداد شرکت کننده ها
زمان اجراء
واحدهای همکار
 
1
بازآموزی
کاردانان مراکز
2 دوره
28 نفر
شهریور ماه 89
آموزش بهداشت
2
بازآموزی
پزشکان مراکز
2 دوره
22 نفر
شهریور ماه 89
آموزش بهداشت
3
بازآموزی و صدور گواهی شرکت در دوره
بهورزان
1 دوره در تمام مراکز روستائی
106 نفر
شهریور ماه 89
آموزش بهداشت
4
آموزش بدو ورود به سیستم
پزشک؛ کاردان؛ کارشناس
7 دوره
27 نفر
در طول سال89
آموزش بهداشت
5
آموزش پدیکولوز
مراقبین بهداشت مدارس
1 دوره
14 نفر
آذر ماه 89
-
6
آموزش پدیکولوژ
کاردانان بهداشت محیط و بیماریها
1 دوره
8 نفر
آبان ماه 89
بهداشت محیط و بیماریها
7
آموزش معاینات غربالگری دانش آموزان
بهورزان مرد
1 دوره
4 نفر
آبان ماه 89
-
8
همکاری در آموزش برنامه آهن یاری
مدیران و رابطان برنامه در مدارس راهنمائی و متوسطه
3 دوره
120 نفر
آذر ماه
همکاری با واحد تغذیه
9
هماهنگی آموزش پدیکولوز برای معلمین و مدیران مدارس ابتدائی
مدیران مدارس-معلمین مقطع ابتدائی
6 دوره
500 نفر
پائیز 89
همکاری با آموزش بدو خدمت آموزش و پرورش
10
فعالیتها و آموزشهای هفته سلامت
مدیران ؛ معلمان؛ دانش آموزان
در یک فرم مجزا درصفحات بعدی ثبت شده است
در گزارش مربوطه آمده است
در طول هفته سلامت
تغذیه؛ بیماریها؛ آموزش بهداشت،خانواده
11
آموزش پدیکولوز سر
اولیاء دانش آموزان
6 دوره
180 نفر
پائیز 89
-
12
آموزش پدیکولوز
دانش آموزان و اولیاء مدرسه
12 دوره
750 نفر
پائیز و زمستان
-
 
 
گزارش هفته سلامت 90
 
 
گزارش فعالیتهای هفته سلامت و هفته بهداشت مدارس در واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس شهرستان تاکستان و واحدهای محیطی در مدارس تحت پوشش در سال 90
 
ردیف
فعالیت
مکان
زمان
مسول پیگیری
ملاحظات
 
1
شرکت در جلسه استانی
معاونت بهداشتی
17/12/89
واحد مدارس استان
اعلام روز شمار هفته بهداشت مدارس
 
2
شرکت در جلسات داخلی
شبکه بهداشت تاکستان
نیمه دوم اسفند ماه89 و 17/1/90
کمیته برگزاری هفته سلامت با ریاست رئیس مرکز بهداشت
تقسیم وظایف بین واحدهای ذیربط و گزارش مراحل انجام فعالیتها
3
تشکیل جلسه برای 4 منطقه آموزش و پرورش و 4 مرکز شهری که در مراکز بخشها قرار دارند
شبکه بهداشت تاکستان
24/12/89
واحد مدارس شهرستان
برنامه ریزی بر اساس روز شمار هفته بهداشت مدارس و همچنین ادغام شعار who  در برنامه ها(برنامه ها ی تصویب شده جهت اجرا در جدول مجزا آورده شده است)
4
تنظیم و ارسال صورتجلسه 24/12/89 به مسولین مربوطه
شبکه بهداشت تاکستان
26/12/89
واحد مدارس
به منظور هماهنگیهای لازم با مدارس صورتجلسه بصورت دستی و سریع ارسال گردید
5
تشکیل جلسات با مدیریت و پرسنل مدارسی که در آنها برنامه داشتیم
در مدارس مربوطه
برای هر برنامه روزهای قبل از برنامه
واحد مدارس و پرسنل مراکز بهداشتی در مانی شهری و روستائی
هر واحد بهداشتی بنا بر برنامه پیش بینی شده خود جلسات هماهنگی با مدارس ذیربط خود برگزار نموده است

 
ردیف
فعالیت
مکان
زمان
مسول پیگیری
ملاحظات
 
6
ارسال بسته های آموزشی با موضوع شعار who در سال 2011 برای تمام واحدهای ذیربط
شبکه بهداشت تاکستان
از نیمه دوم اسفند 89 تا نیمه اول فروردین
واحد مدارس
بسته های آموزشی به محض دریافت برای واحدها ارسال گردیده است تا در جلسات سخنرانی مورد بهره برداری قرار گیرند
7
ارسال مقاله با عنوان شعار who و روز شمار هفته بهداشت مدارس و روز شمار هفته سلامت به تمام مناطق اموزش و پرورش
شبکه بهداشت تاکستان
24/12/89
واحد مدارس
جهت ارسال به تمام مدارس تحت پوشش مناطق و در روز جلسه هماهنگی تحویل کارشناسان تغذیه و تندرستی 4 منطقه گردید
8
بر آورد جوایز مورد نیاز در برنامه های پیش بینی شده و همچنین برنامه های احتمالی در سطح مراکز روستائی و خانه های بهداشت و پذیرائیهای مورد نیاز در برنامه ها
شبکه بهداشت تاکستان
6/1/90
واحد مدارس
جوائز و پذیرائی مورد نیاز پس از برآورد به واحد آموزش بهداشت جهت پیگیری اعلام گردید .
14/ 1/90 یک سری و 18/1/90 هم سری دوم تحویل گرفته شد.
180 جایزه برای خانه های بهداشت و 120 جایزه برای پایگاههای شهری تهیه شد
9
استعلام برنامه های پیش بینی شده مراکز روستائی و خانه های بهداشت و پایگاهها جهت تحویل جوایز به آنها
شبکه بهداشت
14/1/90
واحد مدارس
جوایز به ازاء برنامه های پیش بینی شده تحویل واحدهای محیطی گردید و آمار فعالیتها نیز بر اساس برنامه های پیش بینی شده دریافت شد

 
ردیف
فعالیت
مکان
زمان
مسول پیگیری
ملاحظات
 
10
ارسال پوستر به تمام مناطق جهت نصب در برد اداره
شبکه بهداشت
8/1/90
واحد مدارس
پوسترها برای مدارس متوسطه نیز ارسال گردید
11
تامین سخنران برای مدارسی که درخواست داشتند
شبکه بهداشت
در ایام هفته سلامت
واحد مدارس
8 مدرسه متوسطه در سطح 4 شهر نرجه –خرمدشت-تاکستان-ضیاءآباد
12
گزارش روزانه برنامه ها به روابط عمومی
شبکه بهداشت
در زمان اجراء
واحد مدارس
جهت درج در پژواک ،خبر نامه دانشگاه
 
 
مراسم زنگ سلامت در مدرسه سمیه اسفرورین 18/1/90
این مراسم در تاریخ 18/1/90 و با حضور بخشدار اسفرورین و روسای ادارات :آموزش و پرورش منطقه ،نیروی انتظامی و شهردار منطقه و پرسنل آموزش و پرورش منطقه و مرکز بهداشتی درمانی و معاون غذا و داروی شبکه بهداشت تاکستان بصورت نمادین در هنرستان سمیه اسفرورین برگزار گردید.در این مراسم نیز پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی بر نامه های متنوعی اجراء گردید و پس از سخنرانی خانم دکتر ملکیان پزشک مرکز اسفرورین در رابطه با مصرف صحیح انتی بیوتیکها مسابقه ای برگزار شد و به 10 نفر از نفرات برتر جوایزی اهدائ شد .
 
نواختن زنگ سلامت در سایر مدارس شهرستان :
پیرو مصوبات جلسه 24/12/89 به تمام مدارس از سوی اموزش و پرورش 4 منطقه و تمام مراکز بهداشتی درمانی روستائی و شهری از سوی شبکه بهداشت تاکستان ،واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس اعلام گردید تا در روز 18/1/90 ساعت 9 صبح در مدارس زنگ سلامت با   همکاری پرسنل بهداشتی منطقه و پرسنل مدرسه تحت پوشش با برنامه هائی مشابه مدارسی که مراسم نمادین اجرا شد ،نواخته شود .
پیرو هماهنگیهای بعمل آمده از سوی دو ارگان در 158 مدرسه شهر و روستا ( بیش از 50 درصد مدارس شهرستان) و با حضور پرسنل بهداشتی منطقه زنگ سلامت بصدا در امد . که در تمام مدارس فوق راجع به شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 2011 " مقاومت میکروبی یک تهدید جهانی است" آموزش داده شده است. 
 
 
مراسم روز تغذیه سالم در مدارس تاکستان:
        جشنواره میان وعده سالم درمدرسه رضوان تاکستان:
 
پیرو مصوبات جلسه 24/12/89 ، واحد تغذیه و بهداشت مدارس شبکه بهداشت تاکستان با همکاری مدیریت مدرسه رضوان اقدام به برگزلری جشنواره ای با عنوان میان وعده سالم نموده و برنامه های زیر به اجرا در آمد:
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی جناب آقای حاج علی طاهرخانی معاون پرورشی آموزشو پرورش تاکستان حضور مدعوین محترم خیر مقدم عرض کردند سپس جناب آقای دکتر بهتوئی ریاست محترم شبکه بهداشت تاکستان سخنانی در رابطه با مصرف صحیح داشتند .
دانش آموزان در 5 پایه و در قالب گروههای 5 یا 6 نفره وبعضا بصورت کلاسی و ارائه کار گروهی با همکاری معلمین خود اقدام به تهیه میان وعده های سالم در مدرسه نمودند. گروهها به اشکال جالب میان وعده های خود را آماده کردند ، بعضی ها در سینی هائی که به طرز زیبائی تزئین شده بود و بصورت انفرادی و مملو از چند نوع میان وعده مطلوب آماده کرده و بعضی از گروهها سفره هائی با مواد غذائی متنوع آماده کردند.سر هر سفره نیز یک نوع غذای گرم مثل سوپ ،آش ،خوراک لوبیا و...نیز وجود داشت .
گروهی از کارشناسان : کارشناس تغذیه ،مدارس،و کارشناس تغذیه بهداشت آموزش و پرورش و معلم هر کلاس اقدام به داوری شد و نفرات برتر هر پایه با در نظر گرفتن ارزش غذائی میان وعده تهیه شده و تنوع غذاهای سالم به عنوان میان وعده و نبودن آب میوه های صنعتی در بین غذاهای آماده شده را انتخاب نموده و توسط مسولین محترم به 31 نفر از دانش آموزان جوایزی اهداء گردید.
سپس دانش آموزان با رهبری یک تیم دو نفره دقایقی ورزش کردند و ضمن ایجاد فضائی شاد و مفرح در بین دانش آموزان با نشاط بیشتری برای صرف میان وعده های خود به سمت سفره های خود هدایت شدند.
مدیریت مدرسه نیز با همکاری معلمین و پرسنل مدرسه اقدام به برگزاری نمایشگاهی از آثار نقاشی دانش آموزان نمود.همچنین پذیرائی از تمام میهمانان و دانش آموزان با میان وعده های سالم انجام دادند.
 
       جشنواره میان وعده سالم در مدرسه مبین اسفرورین
 
 پیرو مصوبات جلسه 24/12/89 ،در تاریخ 21/1/90 ، روز تغذیه سالم در مدرسه جشنواره ای با حضور مسولین آموزش و پرورش منطقه اسفرورین و پرسنل مرکز بهداشتی درمانی اسفرورین و با همکاری مدیریت و پرسنل آموزشگاه ،جشنواره ای با عنوان میان وعده سالم جهت ترویج تغذیه سالم در مدرسه مبین اسفرورین برگزار شد .در این مراسم پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران ، ریاست محترم آموزش و پرورش صحبتهائی در خصوص هفته سلامت و روز شمار هفته بهداشت مدارس داشتند و سپس کارشناس بهداشتی در خصوص اهمیت صرف میان وعده سالم در مدرسه صحبت کردند. در پایان میان وعده های خوب انتخاب و پس از صرف آنها توسط دانش آموزان به قید قرعه به 35نفر جوایزی اهداءگردید.
 
       برگزاری جشن شیر در مدرسه خدیجه کبری در منطقه خرمدشت:
در این مراسم مفرح دانش آموزان انواع غذاهای لبنی را جهت شرکت در جشنواره و به منظور ترویج استفاده کافی از غذاهائی با منابع کلسیم و اهمیت آن در رشد و نمو و سلامتی استخوان و دندانها با همکاری والدین و اولیاء مدرسه آماده کردند. همچنین کاردستی ها و نقاشیهائی با این موضوع داشتند که نمایشگا هی از آثار دانش اموزان ترتیب داده شد .
سایر برنامه ها در روز تغذیه سالم 21/1/90:
1-      جشنواره میان وعده سالم در مدارس: پروین اعتصامی ، سمیه ،شهید شاهرخ ،شهید محمد رضا ، شهید موسی ، شهید حسن طاهرخانی ، شهید بازیار و بعثت تاکستان با حضور کارشناسان بهداشتی برگزار شد. در تمامی این جشنواره ها به نفرات برتر که کاملترین و بهترین میان وعده های سالم تهیه کرده بودند ،جوایزیزی اهداء گردید.
2-      سخنرانی و آموزش در مدارس ابتدائی روستائی توسط بهورزان و کاردانان مراکز
3-      برگزاری مسابقه نقاشی و انتخاب برترین نقاشیها و اهداء جوائز به آنها
برنامه های روز تحرک بدنی و سلامت در مدارس:20/1/90
1-                   مسابقه پیاده روی در منطقه اسفرورین:
در تاریخ 20/1/90 و پیرو مصوبات جلسه 24/1/89 آموزش و پرورش منطقه اسفرورین با همکاری مرکز بهداشتی درمانی اسفرورین و با حضور مدیران و معاونین مدارس متوسطه و راهنمائی پسرانه شهری منطقه اسفرورین برگزار و در پایان به 5 نفر از نفرات اول که به خط پایان رسیدند جوایزی اهداء گردید.
عکسهائی از این مراسم را ملاحظه نمائید:
 
2-جشنواره باد بادکها در مدارس خدیجه کبری و شهید غفوری خرمدشت:
 
در تاریخ 20/1/90 و پیرو مصوبات جلسه 24/12/89 آموزش و پرورش منطقه خرمدشت با همکاری مرکز بهداشتی درمانی خرمدشت و همچنین با همکاری سازمان تربیت بدنی و مدیریت مدارس خدیجه کبری و شهید غفوری و با مشارکت 57 نفر از دانش آموزان پایه پنجم ای مدارس مراسم مفرحی با عنوان جشنواره باد بادکها در زمین چمت تربیت بدنی خرمدشت برگزار گردید. دراین مراسم دانش آموزان بادبادکهای زیبائی که مزین به شعارهائی در زمینه پیام سال 2011 سازمان جهانی بهداشت بود ساخته و در محوطه زمین چمن هوا کردند .ضمن ایجاد یک فضای پر تحرک و مفرح پیامها نیز بصورت شعار بر روی بادبادکها نمایان بود.
 
3-مسابقه فوتسال بین مدارس متوسطه پسرانه ضیاءآباد و حیدریه:
همزمان با روز تحرک و سلامتی از ایام هفته بهداشت مدارس در تاریخ 20/1/90 ،پیرو مصوبات جلسه 24/12/89 آموزش و پرورش منطقه ضیاءآباد با همکاری پرسنل بهداشتی در مرکز و پایگاه بهداشتی منطقه ضیاءآباد اقدام به برگزاری مسابقه ورزشی در بین دانش اموزان پسر متوسطه مدارس ضیاءآباد و حیدریه نموده و به تیم برنده جوایزی اهداء شد.
 
برگزاری همایشی با عنوان والدین هشیار و اعتیاد برای والدین دانش اموزان در منطقه خرمدشت در تاریخ 23/1/90
 
پیرو مصوبات جلسه 24/12/89 و با همکاری مدیریت اموزش و پرورش منطقه خرمدشت و پرسنل بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی خرمدشت و شبکه بهداشت تاکستان همایشی تحت عنوان والدین هشیار و اعتیاد در سالن کانون خرمدشت و با حضور بیش از 150 نفر از اولیاء برگزار شد در این همایش پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود جمهورس اسلامی ایران و عرض خیر مقدم حضور مدعوین توسط رئیس اموزش و پرورش منطقه خرمدشت ، 2 موضوع به بحث و بررسی گذاشته شد:1- ابتداء خانم دکتر فریبا طاهرخانی در رابطه با مصرف صحیح انتی بیوتیکها و عوارض ناشی از مصرف غلط آنها سخنانی ایراد کردند .و2- جنا ب آقای ازوار کارشناس بهداشت روان شبکه بهداشت تاکستان در خصوص مبحث اعتیاد به مواد مخدر و راههای پیشگیری از آنها صحبتهائی ارائه نمودند.
در پایان جناب آقای دکتر بهتوئی ریاست محترم شبکه بهداشت تاکستان از هر دو مبحث و مشارکت مردم در ارتقاء سلامت جامعه سخنانی  ایراد کردند.
 
مسابقه نیایش برای سلامتی در مقطع ابتدائی:
پیرو مصوبات جلسه 24/1/89 ، از سوی آموزش و پرورش مناطق به مدارس ابتدائی اعلام گردید دانش آموزان دعاهائی برای سلامتی بنویسند ،
و از هر منطقه پس از جمع اوری دعاها در آموزش و پرورش دعاها ی انتخابی خود را به شبکه ارسال نمایند، که آثارمزبور به شرح زیر دریافت گردید:
تاکستان : 6 اثر
ضیاءآباد :10 اثر
خرمدشت: 10 اثر
اسفرورین:18
آثار فوق با همکاری واحد آموزش بهداشت بررسی گردید و با توجه به اینکه تمامی آثار به گونه ای پیامی برای گفتن داشت و به رسم یادبود و با هماهنگی مدیریت محترم مرکز بهداشت به تمام آثار رسیده جوایزی اهداء گردید..
 
 مسابقه مقاله نویسی ،روزنامه دیواری و نقاشی در مقطع متوسطه و راهنمائی
 
پیرو مصوبات جلسه 24/1/89 ، از سوی آموزش و پرورش مناطق به مدارس راهنمائی و متوسطه اعلام گردید تا تا دانش آموزان مقاله ، روزنامه دیواری و آثار نقاشی با موضوع شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 2011 تهیه و پس از انتخاب بهترین آثار از هر منطقه آثار برتر را به شبکه بهداشت ارسال نمایند و در هفته آخر فروردین به برترین آثار جوایزی اهداء گردید.
تاکستان: 11 اثر
خرمدشت : 2 اثر
ضیاءآباد: -
اسفرورین: 11
برگزاری کلاسهای آموزشی در مدارس شهرستان(90 مدرسه 90 کلاس درهفته سلامت سال 90)
پیرو مکا تبات انجام شده در خصوص روز شمار هفته سلامت و هفته بهداشت مدارس و شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 2011 با مراکز ،خانه ها و پایگاههای بهداشتی و با عنایت به آغاز سال 1390 در 90 مدرسه شهری و روستائی شهرستان و برای قریب به 27000 دانش اموز و 300نفر از والدین کلاسهای اموزشی در ایام هفته سلامت برگزار شد.
موضوعات اموزشی :
1-مصرف صحیح انتی بیوتیکها و عوارض ناشی از مصرف بی رویه دارو
2-تغذیه سالم در مدرسه
3-تحرک رمز سلامتی
4- اعتیاد و راههای پیشگیری از ان
افراد اموزش دهنده:
پزشکان مراکز، کاردانان بهداشت خانواده و محیط، ماماها و بهورزان در خانه های بهداشت
منابع آموزشی: جزوات و بسته های آموزشی ارسالی از سوی معاونت غذا و دارو و منابع موجود در واحدها.