فرم اهداء عضو


و هر که نفسی را حیات بخشد ، مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است(قرآن کریم/مائده-32)
بیماران نیازمند پیوند را یاری کنیمقبل
 از تکمیل فرم این قسمت را بدقت مطالعه نمایید
.

--------------------------------------------------------------
مرگ مغزی توقف کامل و غیر قابل برگشت فعالیت های مغزی است که توسط یک تیم پنج نفره از متخصصین منتخب به تایید می رسد

  • اعضای قابل اهداء : ریه ها - کبد- لوزالمعده-قلب - کلیه ها-روده
  • نسوج قابل اهداء:قرنیه -استخوان - سیاهرگ - غضروف- دریچه های قلب - پوست - تاندون - مغز استخوان
  • فوریت های پزشکی و خدمات درمانی به اهداء کنندگان پیوند نیز همچون سایر بیماران ارائه می گردد و همراه داشتن کارت اهداء خللی در تلاش برای جان بیمار ایجاد نخواهد کرد.
  • برداشت عضو پس از مرگ نیاز به رضایت بستگان فرد و همکاران آنان دارد ، بنابراین اعلام آمادگی برای اهداء بدون اطلاع بستگان از این تصمیم خیرخواهانه ، موجب فعلیت نیافتن آن خواهد شد.

شرایط عضویت :

  • هر کس و در هر سن می تواند پس از مرگ اهداء کننده عضو یا نسج باشد
  • عدم ابتلا به بیماریهای بدخیم(سرطان) -هپاتیت و ایدز