آشنايي با واحد
حوزه های اداره امور عمومی به تفکیک
حوزه اداری شامل
 1-امور اداری
 2- کارگزینی
 3- دبیر خانه
 4- بایگانی
 5- نگهبانی
 6- خدمات اداری (تاسیسات – نقلیه – روابط عمومی - امور رایانه)
حوزه مالی شامل:
 1- امور مالی و حسابداری
 2- اموال
 3- تدارکات
 4- انبار ملزومات
امور اداری
واحدهایی که با امور اداری در ارتباط می باشد شامل
1-کارگزینی
 2-دبیرخانه
3-بایگانی
4-نگهبانی
5-خدمات اداری (شامل نقلیه – تاسیسات – خدمات )
6-امور رایانه
7-(روابط عمومی پس از هماهنگی انجام گرفته با مدیر شبکه)