امور اداری


وظایف امور اداری
1-نظارت بر عملکرد واحد های تحت پوشش
2- بررسی مشکلات و مسائل واحدهای تحت پوشش و ارائه راهکارهای مقتضی جهت رفع موانع و مشکلات
3-نظارت بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل صادره و ابلاغی
4-ایجاد هماهنگی با واحدهای زیر مجموعه
5-ارزیابی و ارزشیابی عملکرد واحد های زیر مجموعه
6-انجام هماهنگی با مقام مافوق در خصوص اجرای دقیق قوانین و مقررات
7- صدور بخشنامه های داخلی
8- انجام مکاتبات درون بخشی و برون بخشی
9-شرکت در جلسات و دوره های آموزش تعیین و ابلاغ شده
10-انجام , پیگیری و هماهنگی جهت امور مربوط به آموزشی پرسنل ( نیاز سنجی آموزشی و غیره )
11-پاسخگویی به مراجعیین اداره وکارکنان واحد( در موارد مختلف پرسنلی – اداری و غیره)
12-انجام سایر امور محوله
مسئولیت واحد امور اداری در حال حاضر بر عهده آقای حسین رحمانی می باشد
 پست الکترونیک: thc.edarimali.omuredari@qums.ac.ir