کارگزینی


کارگزینی
اهم وظایف
1-تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال –ترمیم حقوق –مرخصی – ماموریت – اضافه کار و نظایر آن با اطلاع مقام مافوق و رعایت قوانین و مقررات مربوطه
2-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضا های واصله مربوط به تبدیل وضع استخدامی , ترفیع , بازنشتگی
3-انجام امور مربوط به تعاون , بیمه و رفاه کارمندان
4-اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تابیر لازم به منظور حسن انجام هد فهای مورد نظر
5-جمع آوری اطلاعات مربوط به تایمکس ستاد شبکه و کلیه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش به صورت ماهیانه از اول تا پنجم هر ماه و ارائه گزارش
6-کنترل ورود و خروج پرسنل
7- بررسی ماموریتها- پاسهای اداری و شخصی
8- انجام امور مربوط به پرداخت اضافه کاری – و کلیه پرداختی های پرسنلی
9-بررسی و کنترل و ثبت مرخصی های استحقاقی و استعلاجی پرسنل تحت پوشش و اعلام مانده مرخصی
10-انجام مکاتبات اداری شامل تهیه پیش نویس و تایپ و ارجاع مکاتبات به مقام مافوق
11-تهیه اطلاعات آمار های در خواستی توسط مقامات مافوق
12-صدور احکام حقوق کارکنان رسمی , پیمانی, طرحی – قرار دادی از قبیل حقوق و مزایا – احکام انتصاب
13- انجام امور مربوط به تسویه حساب پرسنل
14- اعمال مدرک تحصیلی پرسنل
15- آموزش به همکاران جدیدالورود
16- انجام امور مربوط به ارزیابی دوره های آموزشی
17- صدور ابلاغ جهت پرسنل جدیدالورود و سیر مراحل اداری و قانونی آن
18-تهیه گزارش ورود و خروج پرسنل
19- انجام امور مربوط به کمیسیون پزشکی
20-انجام امور بازنشستگی پرسنل قبل از بازنشستگی
21 –انجام امور ارزشیابی پرسنل
22- انجام امور مربوط به نظام پیشنهادات
23- انجام امور مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع
25- انجام سایر امور محوله
پرسنل شاغل در واحد کارگزینی
1 -   آقای محمود صالحی               کارگزین                     
2-  خانم زهرا رحمنی                     متصدی امور دفتری
3- خانم شیرین محمد کاظمی        متصدی امور دفتری     
پست الکترونیک:thc.edarimali.kargozini@qums.ac.ir