دبیر خانه

دبیر خانه
اهم وظایف واحد دبیر خانه
1-دریافت نامه ها - اوراق و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت
2-ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر
3-تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده پیگیری آنها
4-مسئولیت پیگیری امور مربوط به دبیر خانه تا حصول نتیجه
5-تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارکات و توزیع آنها
6- انجام فاکس نامه های فوری و پاسخگویی به مراجعین
7-نظارت بر امور کارکنان تحت پوشش
8-ثبت نامه ها در دفتر مراسلات
9-انجام امور نامه رسانی در سطح واحد های ستادی
10-تایپ نامه ها , یادداشتها ی اداری طبق پیش نویس های ارائه شده
11-توزیع مکاتبات داخلی
12-هماهنگی با نماینده و مامور اداره پست جهت توزیع مکاتبات و مراسلات ادارات سطح شهرستان
13-انجام سایر امور محوله
 
 
پرسنل شاغل در واحد دبیر خانه
خانم معصومه خجسته مسئول دبیرخانه 
خانم ها قمر آذر کیش و فرشته طاهرخانی بعنوان ماشین نویس جهت تایپ مکاتبات و توزیع نامه ها در ستاد شبکه و مرکز بهداشت
و ثبت کلیه مکاتبات در رایانه و انجام امور مرتبط با آن
پست الکترونیک:thc.edarimali.dabirkhane@qums.ac.ir