بایگانی


بایگانی
اهم وظایف واحد بایگانی
1-حفظ و نگهداری نامه ها , اوراق, اسنادو مدارک و پرونده های محرمانه مطابق با اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده
2-پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نا مه ها طبق دستور
3-تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام ما فوق
4-صورت برداری –طبقه بندی –کدگذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالمعل های مربوطه و احتیاجات سازمان متبوع
درحال حاضر مسئولیت واحد بایگانی شبکه با خانم شهربانو همنام مقدم می باشد .
پست الکترونیک:thc.edarimali.baygani@qums.ac.ir