خدمات


خدمات اداری
اهم وظایف واحد خدمات
1-نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات
2-تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک نگهبانان
3-نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تامین رو شنایی , سوخت و تلفن و غیره
مسئولیت این واحد بر عهده آقای شهرام رحمانی می باشد.