معرفي واحد
 
نام و نام خانوادگی:حسین رحمانی
سمت:معاون اداری مالی(مسئول امور عمومی) شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان
مدارک تحصیلی:کارشناسی ارشد روابط بین الملل
                          کارشناس علوم سیاسی
                          کارشناس مدیریت دولتی
                          کاردان پرستاری
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه: thc.edarimali@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: (35239964)(28)(98+)
شماره تماس داخلی:15
نمابر: (35223000)(28)(98+)
آدرس:تاکستان - خیابان شهید فکوری
اداره امور عمومی
اداره امور عمومی (معاون اداری و مالی ومعاون پشتیبانی) دارای شرح وظایف و حیطه کاری معین و تعریف شده ایی میباشد و در تقسیمات اداری به دو حوزه تقسیم می گردد و هر حوزه به فرا خور ا مور و فعالیتهای تعیین شده عهده دار وظایف و مسئو لیتهایی میباشد که با توجه به حجم کار و تخصص افراد و پرسنل بکار گرفته شده وظایف و مسئولیتهایی به پرسنل طبق شرح وظایف تعیین شده سپرده شده است .مسئولیتها ی مهم و شاخص رئیس اداره عمومی در واحدها به شرح زیر می باشد.
1-بررسی و تحقیق لازم جهت بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد و انجام اقدامات لازم جهت تامین آنها
2-تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و اخذ گزارش لازم از نحوه عملکرد آنها و انعکاس مراتب به مسئولین ذیربط
3-پاسخگویی به مراجعین اداری و کارکنان واحد در موارد مختلف پرسنلی , اداری مالی
4-شرکت فعال در دوره های کارآموزی , مهارتی و آموزشی در ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی وبکار گیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله
5-شرکت در جلسات , کمسیونها وهمایش های اداری و مالی و ارائه نظرات کارشناسی و گزارش لازم بهمسئول  مافوق
6-بررسی و نظارت لازم جهت برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
7-کنترل حضور وغیاب کارکنان واحد مربوطه و تنظیم گزارش لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط
8-نظارت و برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف پرسنلی نظیر مرخصی ها-انتقال –ما موریتها –ترفیع و انتصاب صدور احکام و سایر امور مشابه
9-نظارت و رسیدگی برانجام امور تدارکاتی واحد طبق دستورالعمل های صادره و با هماهنگی مسئول مافوق
10-بررسی و تائید اسناد خرید کالا ها ی یا خدمات توسط واحد و نگهداری صورت اموال و کنترل اموال منقول و غیر منقول واحد و ارائه گزارش لازم به مراجع ذیربط
11-مراقبت در امر نگهداری و توزیع کالا و اجناس و ملزومات خریداری شده بین واحدهای تابعه و کنترل موجودی انبار و ورود و خروج اموال از واحد
12-نظارت بر انجام فرآ یند سریع ثبت و توزیع و تحریر مکاتبات واحد با سایر سازمانها و واحدهای دیگر
13-نظارت و رسیدگی در انجام کلیه امور خدمات
14-نظارت و رسیدگی در انجام امور نقلیه
15-نظارت و رسیدگی در انجام امور نگهبانی
16-انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق طبق مقررات