تاسیسات
تاسیسات
اهم وظایف و مسئولیت
1-انجام کلیه امور تاسیسات
2-بازدید از تاسیسات گرمایشی و سرمایشی بصورت مستمر و رفع نواقص احتمالی آن
3-پیش بینی و بر آورد احتیاجات واحد تاسیسات بصورت سالیانه
4-انجام سایر امور محوله
در حال حاضر آقای امین باقری و آقای زمانی در این واحد مشغول به کار می باشند.