دفتر فني


دفتر فنی

اهم وظایف و مسئولیت ها

1-تهیه وترسیم نقشه و برآورد اعتبارات عمرانی مورد نیاز

2-نظارت بر طرحهای عمرانی امانی وپیمانی –بازدید ابنیه دولتی تحت پوشش در خصوص انجام تعمیرات کنترل و تائید اسناد و هزینه انجام شده عمرانی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات عمرانی

3-پیگیری و تنظیم موافقت نامه ها ی عمرانی

4-بررسی وتائید و کنترل صورت وضعیت های طرحهای پیمانی و امانی

 

 درحال حاضر مسئولیت این واحد با آقای مهندس شهرام رحمانی می باشد

پست الکترونیک:thc.edarimali.fanni@qums.ac.ir