نقلیه

نقلیه
اهم وظایف واحد نقلیه
1-ثبت میزان سوخت وکارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداری وانجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه
2-رسیدگی به تصادفات, تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات – تهیه بنزین و شماره گذاری خود رو ها
3-کنترل حضور و غیاب رانندگان
4-نظارت در بر آورد هزینه تعمیر وسایط نقلیه و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها
5- نظارت و بررسی تقاضا های خرید وسایط نقلیه و لوازم یدکی آنها وتسلیم تقا ضا ها به اداره کارپردازی جهت خرید
در حال حاضر مسئولیت خدمات اداری و نقلیه بر عهده آقای عزیز اله معروفی می باشد
اسامی رانندگان شاغل در این واحد به شرح زیر است:
آقای علی طاهرخانی   مسئول واحد نفلیه
آقای شعبان علی زینلی
آقای بختیار کاظم لو
آقای عباس مومنی