روابط عمومی

روابط عمومی
اهم وظایف
1-جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشر شده در وسائل ارتباط جمعی دولتی و خصوصی و تهیه گزارش لازم
2- انجام امور مربوط به اجرای آئین نامه های مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات
3-تهیه نشریات تبلیغاتی ,  فنی,بولتن های داخلی
4-انجام امور مربوط به برگزاری جشن های محلی ,اجرای برنامه های رادیوئی و تلویزیونی و یا مصاحبه با مقامات مربوطه
5-اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری
6-برقراری تماس با ادارات و موسسات به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه های انتشاراتی –امور مسافرتها – پذیرائیها- ملاقاتها – کنفرانسها – سیمینارها و نظایر آنها
7-تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی سازمان متبوع
8-تهیه آمار و اطلاعات در ارتباط بامیهمانان و موعو ین
9-تهیه تقویم روزهای تشریفاتی در طول سال و انجام امور مربوطه
10-انجام سایر امور مشابه
در حال حاضر پرسنل شاغل در این واحد افراد مشروحه زیر می باشند
1-آقای جواد رحمانی مسئول روابط عمومی
پست الکترونیک:thc.edarimali.ravabet@qums.ac.ir