امور رایانه
امور رایانه
انجام امور مربوط به رفع نواقص نرم افزاری و سخت افزاری رایانه های تحت پوشش شبکه همچنین پشتیبانی شبکه  و  اتوماسیون اداری، طراحی و راه اندازی سایت شبکه و بروز رسانی سایت  از جمله وظایف این واحد است
 
در حال حاضر مسئولیت این امور با خانم مهندس الهام پدرام  کارشناس نرم افزار می باشد
پست الکترونیکthc.edarimali.it@qums.ac.ir :