امور مالی و حسابداری


عامل مدیر مالی
اهم وظایف و مسئولیت ها                                                                      
1-نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال آن با اسناد و مدارک مربوطه به مراجع ذیصلاح و هم چنین مراقبت در حسن اجرای آن
2-مراقبت در وصول در آمد ها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعایت کامل قوانین مربوطه
3-رفع نقص از اسناد و صورتحسابهای واخواهی شده
4-اداره امور واحد و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی
5-انجام هماهنگی با مقامات مافوق جهت پیشبرد امور
6-هماهنگی و پیگیری دریافت وجه از استان
7-سایر امور محوله
در حال حاضر مسئو لیت این امور بر عهده خانم فرح رحمانی می باشد
حسابدار
امور مالی
اهم وظایف امور مالی:
1-تهیه لیست حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش
2-تهیه اسناد هزینه
3-تهیه و تنظیم حسابها
4-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
5-تهیه لیست حقوق پزشک خانواده
6-پرداخت کارانه پس از پایش گسترش
7-رسیدگی به اسناد هزینه تدارکات
8-تحویل قبوض درمانی از استان و توزیع بین واحد های تحت پوشش
9-نظارت بر قبوض درمانی
در حال حاضر پرسنل امر مالی افراد مشروحه زیر می باشند


خانم حامده جهانگیری                    عامل مالی
آقای حمداله رحمانی                     حسابدار
خانم مریم اصغری                          حسابدار
خانم نازنین شقاقی مقدم             
حسابدار
 پست الکترونیک:thc.edarimali.mali@qums.ac.ir