اموال
حسابدارامین اموال
اهم وظایف
1-انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و بر چسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به مقامات و مسئولین ذیربط
2-صدور پروانه خروج برای اموال , تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع جهت کسب اجاره فروش و یا صدور دستور حذف , ممیز ی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی
3-نگاهداری حساب کلیه اموال منقول , مسروقه و یا از بین رفته طبق آئین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال
4-دریافت اموال جدید از استان و نظارت بر حفظ و حراست پرسنل از اموال و ملزومات  تحویلی و ارائه  گزارش به  مقا مات  ذیصلاح و ذیربط
5-انجام سایر امور محوله
در حال حاضر مسئولیت این واحد بر عهده خانم فریبا رحمانی حسابدار امین اموال می باشد