تدارکات
کارپردازی (تدارکات)
 
اهم وظائف
1-استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
2-دریافت درخواستهای خرید  که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد
3-تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع
4-نظارت به کلیه امور مربوط به کارپردازی و راهنما یی کارکنان تحت سرپرستی
در حاضر مسئولیت واحد تدارکات بر عهد ه آقای داریو ش طاهرخانی می باشد و پرسنل مشروحه زیر نیز در این واحد مشغول بکار می باشد
   آقای خیراله محمدی کارپرداز