انبار ملزومات
انبار دار
اهم وظایف
1-تطبیق کالا های خریداری و تحویل شده به انبار با نمو نه اصلی آنها
2-رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کار پرداز جهت تجدید وسفارش
3-ثبت کالا های تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود خروج لوازم و اجناس و کالا ها و هم چنین امضاء کلیه اسناد مربوطه
در حال حاضر مسئولیت انبار ملزومات بر عهده آقای جمشید رحمنی می باشد