تماس با ما
شماره تماس :02835230204
پست الکترونیکی واحد:
thc.edarimali@qums.ac.ir