واحد مبارزه با بیماری ها


 واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت تاکستان یکی از واحدهای بزرگ مرکز بهداشت از نظر حجم وظایف محوله و تعداد برنامه های اجرایی می باشد که به طور کلی مدیریت و نظارت بخش های ایمنسازی کلیه گروههای هدف و مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر در جمعیت شهرستان را عهده دار می باشد و این امور را در چهارچوب و قالب حدود بیش از 40 برنامه ابلاغی از مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام می دهد.
 اهدا ف کلی : حفظ و ارتقاء سلامت جمعیت تحت پوشش از طریق پیشگیری اولیه با کاهش بروز و شیوع بیماریهای واگیر وغیر واگیر – پیشگیری ثانویه با کاهش عوارض ، معلولیت و ناتوانی ناشی از بیماریهای واگیر و غیر واگیر – پیشگیری ثالثیه با کاهش موارد مرگ و میر ناشی از بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 اهداف اختصاصی: کنترل ، حذف و ریشه کنی بیماریهای مختلف واگیر و غیر واگیر برحسب ماهیت و ویژگیهای اختصاصی هر یک از این بیماریها 
 استراتژیها : آموزش بهداشت -  ایمن سازی - مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر – جلب مشارکت جامعه – هماهنگی درون بخشی و بین بخشی