آدرس و نقشهتاکستان - خیابان شهید فکوری
تلفن تماس: 02835230201 02835230203 نمابر : 02835223000
پست الکترونیک:
thc@qums.ac.ir