واحد بهداشت خانواده
واحد بهداشت خانواده سعي در تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده از طريق ارائه خدمات بهداشتي به گروه آسيب پذير جامعه از جمله مادران باردار ، كودكان زير 5سال ،ميان سالان (گروه سني 30-59سال ) و ( سالمندان سن 60به بالا) ) دارد.