پرسشهاي متداول
واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان بر چه مراکزی نظارت دارد؟
چه مواردی توسط واحد نظارت بر درمان بازرسی می شود؟
جهت رسیدگی به شکایات مراکز درمانی چگونه می توان با آن واحد تماس حاصل نمود؟
  • 1397/2/14 جمعه
    جهت رسیدگی به شکایات مراکز درمانی چگونه می توان با آن واحد تماس حاصل نمود؟
آیا مراکز درمان سوء مصرف مواد هم توسط واحد نظارت بر درمان بازرسی می شوند؟
میزان تعرفه پزشکان عمومی در سال 92 چه میزان می باشد؟
میزان تعرفه پزشکان متخصص در سال 92 چه میزان می باشد؟
آیا کارت اهداء عضو را می توان در شهرستان تاکستان نیز تهیه نمود؟
جهت دریافت کارت اهداء عضو چه مدارکی مورد نیاز است؟
زمان مراجعه برای دریافت کارت اهداء عضو چه روزهایی و چه محلی است؟
میزان تعرفه دریافتی ماهانه مراکز درمان سوء مصرف مواد برای هر مددجو در سال 1392 چه قدر است؟
مراکز درمان سوء مصرف مواد(ترک اعتیاد) چه خدماتی ارائه می نمایند؟
  • 1397/2/6 پنجشنبه
    مراکز درمان سوء مصرف مواد(ترک اعتیاد) چه خدماتی ارائه می نمایند؟
چه شکایاتی توسط واحد نظارت بر درمان رسیدگی می شود؟
آیا نظارت بر درمان به امور بیمارستان ها هم رسیدگی می نماید؟