اعضای ستاد اجرایی
اعضای محترم ستاداجرایی پزشک خانواده شهر تاکستان  • جناب  آقای  علی اکبریان  فرماندار  محترم و رییس ستاد اجرایی شهرستان
  • جناب  آقای دکتر حبیب اله بهتویی جانشین رییس و دبیرستاد اجرایی
  • جناب  آقای دکتر داوود رحمانی رییس مرکز بهداشت و عضو ستاد اجرایی
  • جناب  آقای دکتر کامران سلیمانی رییس بیمارستان تامین اجتماعی و عضو ستاد اجرایی
  • جناب  آقای علیرضا طاهری مسئول واحد توسعه شبکه و عضو ستاد اجرایی
  • سرکار  خانم فریبا طاهرخانی معاون درمان شبکه و عضو ستاد اجرایی
  • جناب  آقای  سید حبیب اله طالبی نماینده بیمه خدمات درمانی و عضو ستاد اجرایی
  • جناب  آقای عمران آقاجانلو نماینده بیمه نیروهای مسلح و عضو ستاد اجرایی
  • جناب  آقای حسین اقا محمدی نماینده بیمه کمیته امداد و عضو ستاد اجرایی
  • جناب  آقای کوروش کاکاوند نماینده بیمه تامین اجتماعی و عضو ستاد اجرایی