اورژانس 115
 
            
اسامی مراکزفوریت پزشکی شهرستان تاکستان در سال 1389
 
ردیف
نام مرکز
شماره تماس
آدرس
1
مرکز فوریت پزشکی شهری
35239900
تاکستان خیابان امام خمینی مرکز درمانی شبانه روزی شهری شماره یک –شیر خورشید سابق
2
فوریت پزشکی شامی شاپ
شماره تماس 115
جاده تاکستان –سه راهی شامی شاپ روبروی پمپ بنزین
3
فوریت پزشکی قره باغ
شماره تماس 115
کیلومتر 10 اتوبان تاکستان-زنجان روبروی روستای قره باغ
4
فوریت پزشکی سه راهی کهک
شماره تماس 115
جاده تاکستان –قزوین بعد از سه راهی کهک جنب راهدارخانه کهک