شماره تلفن های مفید
                    
لیست شماره تلفن های مستقیم واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان تاکستان
ردیف
نام واحد
شماره تلفن
1
مدیر شبکه
35230201
2
خدمات- اداری- امور مالی- اموال
35227051
3
حراست
35230204
4
کارگزینی- امور پرسنلی- تغذیه- مدارس
35222163
5
بهداشت محیط
35222995
6
بهداشت خانواده
35222844
7
روابط عمومی- رابطین
35223052
8
بهداشت حرفه ای
35227052
9
مدیر مرکز بهداشت- گسترش- آمار- آموزش بهداشت
35230202
10
امور عمومی
35245162
11
آموزشگاه بهورزی
35245163
12
تدارکات
35245164
13
معاون درمان
35245165
14
معاون غذا دارو
35245166
15
پیشگیری و مبارزه با بیماریها- واکسیناسیون
35222922
16
نگهبانی – بایگانی- دبیرخانه – ماشین نویسی – نظارت بر مواد غذایی- آزمایشگاه – پایگاه غیر ضمیمه ولیعصر و مرکز ولیعصر – بهداشت دهان و دندان
35230203
17
پایگاه شماره یک شهری
35222700
18
پایگاه شماره سه شهری (انبار دارویی)
35223053
19
مرکز شبانه روزی
35222172
20
بعد از وقت اداری
35230203
لیست شماره تلفن های فکس واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان تاکستان
ردیف
نام واحد
شماره فکس
1
دبیرخانه
35223000
2
بهداشت حرفه ای
35227052
3
معاون بهداشتی شبکه- گسترس
35230202
4
حراست
35230204
5
بهداشت محیط
35222955
لیست شماره تلفن های داخلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان
شماره تلفن
نام واحد
شماره تلفن
نام واحد
10
چاپ و تکثیر
35
بهداشت محیط
14
امور عمومی
36
بهداشت حرفه ای
15
دبیرخانه
37
مدیریت
16
روابط عمومی
38
حراست
18
حسابداری
39
رئیس مرکز بهداشت
19
اموال
40
گسترش
20
تدارکات
42
واکسیناسیون
21
خدمات
43
واکسن هاری
22
کارگزینی
45
بیماریها
23
معاونت درمان
47
آموزشگاه بهورزی
24
اتاق پرسنلی
50
آموزشگاه بهورزی
25
مسئول معاونت غذل و دارو
53
آموزش بهداشت
26
انفورماتیک
54
آمار
27
معاونت غذا و دارو
55
بایگانی
28
بهداشت خانواده
57
آموزشگاه
29
بهداشت خانواده
76
آبدارخانه
30
مدیریت
78
آزمایشگاه
30
غیر اداری
79
آزمایشگاه
31
اسناد پزشکی
81
انتقال خون
32
بهداشت مدارس- تغذیه
82
ولیعصر(شهید رجایی)
33
بازرس بهداشت محیط
83
شهدا
34
بهداشت حرفه ای
89
امور دارویی