فرم ثبت ایده
فرم ثبت ایده
نام
نام خانوادگی
نام پدر
جنسیت
واحد سازمانی
رشته و مدرک تحصیلی
سمت (عنوان شغلی)
نوع استخدام
عنوان ایده
روش فعلی
روش پیشنهادی
مزایای روش پیشنهادی
امکانات مورد نیاز
تاریخ ثبت ایده
ساعت ثبت ایده
 
امتیاز دهی