روزشمار هفته سلامت

روز شمار هفته سلامت

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

********************************************
شنبه، اول اردبیهشت: عدالت در دسترسی به خدمات سلامت؛ حق مردم، مسئولیت حکومت
یکشنبه، دوم اردیبهشت: سلامت برای همه، در همه جا
دوشنبه، سوم اردیبهشت: مقابله با آسیب های اجتماعی، تعهد و مسئولیت پذیری نهادهای
سه شنبه، چهارم اردیبهشت: حمایت از فقرا در دسترسی به خدمات سلامت موثر
چهارشنبه، پنجم اردیبهشت: ترویج سبک زندگی سلامت محور
پنج شنبه، ششم اردیبهشت:  اجتماعی شدن سلامت؛ انسجام اجتماعی، نشاط اجتماعی
جمعه، هفتم اردیبهشت :منابع پایدار، جامعه سالم