واحد طرح گسترش
واحد گسترش
گروه گسترش شبكه در زمينه هماهنگي و مشاركت در تامين منابع مورد نيازبراي ارائه خدمات بهداشتي در واحدهاي تابعه مي كوشد.