ریاست
         ریاست مرکزبهداشت و درمان شهرستان تاکستان

مهندس عسگر شریف‌زاده متولد 1348 رودسر

فارغ‌التحصیل کارشناس مهندس بهداشت محیط                  دانشگاه علوم‌پزشکی همدان


سوابق شغلی
- فارغ‌التحصیل کارشناس مهندس بهداشت محیط                        دانشگاه علوم‌پزشکی همدان
- بازرس و کارشناس بهداشت محیط                                        مرکز بهداشت بوئین‌زهرا
- کارشناس مسئول بهداشت محیط                                         مرکز بهداشت شهرستان بوئین‌زهرا
- دبیر ستاد شهر سالم                                                        مرکز بهداشت بوئین‌زهرا
- کارشناس مسئول بهداشت محیط                                         مرکز بهداشت شهرستان البرز
- کارشناس بهداشت محیط                                                   معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قزوین
- کارشناس مسئول بهداشت محیط                                         مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین
- مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
- سرپرست مرکز بهداشت شهرستان تاکستان  


پست الکترونیک : a.sharifzadeh@qums.ac.ir
  

 

  
پست الکترونیکیthc.health @qums.ac.ir :