واحد بهداشت محیط
شرح وظایف و فعالیتهای واحد بهداشت محیط:
 1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛
 2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه؛
3. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛
4. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛
5. اجرای قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و تعطیل موقت اماکن عمومی ومراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
6. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛
7. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛
8. بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای عمومی وکنترل کیفیت آب مصرفی آنها
9. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛
10. بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین b
ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛
11. بررسی و کنترل دفع فاضلاب، زباله و منابع آلوده کننده هوا و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛
12. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی ومعرفی متخلفین به مراجع قضاِِیی؛
13. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه؛
14.نظارت بر مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم ؛
15. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛
16. شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارهای طبق دستورالعملهای مربوطه؛
17. بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛
18. بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛
19. شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی؛
20. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛
21. نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله
22. نظارت بر احداث و بهسازی توالت بهداشتی خانوار های روستایی؛
23. نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف؛
24. اجرای طرح ضریت؛(تشدید کنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ساعات غیر اداری )
25. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت و درمان شهرستان؛
26. نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط؛
27. راهنمای و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه شهر سالم؛
28. اجرای طرح بیسج سلامت نوروزی؛
29. جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی
و تأسیسات آب و فاضلاب و ... و تکمیل فرمهای مربوطه؛
30. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط.