واحد آموزشگاه بهورزی
                                   
 درراستای تحقق اهداف نظام سلامت در کشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارت های کافی تاسیس گردیده اند. این هدف ازطریق آموزش وتربیت بهورزان قبل از استخدام وتدوین برنامه بازآموزی آنان تحقق می یابد.