واحد امور آزمایشگاهها


معرفی واحد:
امورآزمایشگاههای شبکه بهداشت ودرمان تاکستان شامل آزمایشگاههای شهری وروستایی می باشدکه آزمایشگاههای شهری شامل آزمایشگاههای ذیل:
1.       آزمایشگاه مرکزی تاکستان
2.       آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ضیاءآباد
3.       آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی اسفرورین
4.       آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی خرمدشت
5.       آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی نرجه
وآزمایشگاههای روستایی شامل موارد ذیل می باشد:
1.       آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی یحیی آباد
2.       آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی نیکوئیه
3.       آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی اک
4.       آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی پناه آباد
5.       آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی صادق آباد
آزمایشگاههای شهرتاکستان شامل آزمایشگاه مرکزی ،آزمایشگاه عدم اعتیاد وآزمایشگاه تشخیص سل(بیماریهای ریوی)می باشد که تحت نظارت مستقیم امورآزمایشگاهها بوده وآزمایشگاه آب زیرنظر واحدبهداشت محیط اداره می شود.