مركز بهداشتي درماني روستاي شنستق سفلي
              
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش خرمدشت
فاصله تامرکز شهرستان
55کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4.5
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
2751
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
شنستق سفلی(0)،برزلجین(4)شنستق علیا(2)کورچشمه(8)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
آتش انبار(11)کوشکک(8)
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
-
ساعات کاری مرکز
شش ماهه اول سال 8الی 12، 13الی17
شش ماهه ذوم سال 8 ال 16
سال تاسیس
1358
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
26/8/84
تلفن مرکز
02835783500
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- داروئی - مامائی –
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده