اخبار

کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع شهرستان با روش های اجرای مداخله ارگونومی در محیط کار آشنا شدند
 در مرداد ماه سال 1396 کارگاه آموزشی با عنوان " مداخلات ارگونومی در محیط کار" در سالن کنفرانس شبکه بهداشت بهداشت و درمان شهرستان تاکستان برگزار گردید.در این کارگاه آموزشی 40نفر از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع شهرستان تاکستان شرکت نمودند.مدرس این کارگاه آموزشی آقای ابوالحسن شاهری،کارشناس برنامه ارگونومی معاونت بهداشتی،در جهت توانمندسازی کارشناسان بهداشت حرفه ای،در مورد روش های مداخلات ارگونومی در محیط های کاری صحبت نمودند
دریافت فایل آموزشی