اخبار

نحوه اجرای قانون انطباق در بیمارستان های تاکستان بررسی شد

به منظور بررسی نحوه اجرای «قانون انطباق امور فنی و اداری مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» در مراکز درمانی و بیمارستان ها،  کمیته بازرسی انطباق، در بیمارستان های تاکستان حضور یافت و با  استفاده از چک لیست پایش، موانع و مشکلات را بررسی و مورد شناسایی قرار داد.

در ابتدا، بیمارستان تامین اجتماعی مورد بازید تیم پایش قرار گرفت و تیم پایش، متشکل از: دکتر محمدرضا شیخی، دکتر ناهید یزدی، مجید نظامی، مصطفی رضایی، منیژه وحدانی، کریمیان و موسوی در دیدار با دکتر سلیمانی، رییس بیمارستان به تبیین ضرورت اجرای قانون انطباق در بیمارستان ها پرداختند.

 سپس از واحدهای مختلف پبمارستانف طبق فرم پایش، بازدید شد. از جمله موارد قابل ملاحظه در این بیمارستان، وجود کیوسک و باجه نظرسنجی از بیماران در بیمارستان بود که مورد توجه تیم پایش قرار گرفت. در معرض دید عموم بودن منشور حقوق بیماران هم از موارد مثبت ارزیابی شد.

در ادامه، بیمارستان شفا مورد بازید قرار گرفت. در ابتدای این بازدید نیز تیم پایش در دیدار با دکتر ستوده، رییس بیمارستان به تبیین ضرورت اجرای قانون انطباق در بیمارستان ها پرداختند و سپس از واحدهای مختلف بیمارستان، طبق فرم پایش بازدید کردند.

از جمله موارد قابل تامل و مشهود در این بیمارستان، کمبود نسبت نیروی مرد به نیروی زن و نبود فضایی مستقل به عنوان نمازخانه در بیمارستان بود که قرار شد در شورای عالی کمیته انطباق دانشگاه، مطرح شود.

در معرض دید عموم بودن دستورالعمل ضوابط لباس و پوشش بانوان و آقایان هم از موارد مثبت ارزیابی شد