اخبار

شبکه بهداشت – درمان شهرستان تاکستان، بیشترین نظارت بر مراکز درمانی را در استان قزوین داشته است

دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت و اعتباربخشی مراکز درمانی استان قزوین در نشست مشترک کارشناسان ستاد نظارت بر درمان شبکه های بهداشتی - درمانی استان و کارشناسان ستاد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: شبکه بهداشت – درمان شهرستان تاکستان، بیشترین نظارت بر مراکز درمانی را در استان داشته است.

بنا به اظهار این مقام مسؤول، در استان قزوین، بدون احتساب آزمایشگاه های تشخیصی درمانی، بیش از 2200 مرکز درمانی وجود دارد که این مراکز توسط 19 تن از کارشناسان ستادی مستقر در معاونت درمان و شبکه های بهداشت - درمان شهرستانها مورد بازدید و ارزیابی قرار می گیرند.

رییس اداره نظارت بر درمان استان قزوین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بازدیدهای نظارتی از مراکز سرپایی و بستری استان و اعلام رضایت از فعالیت شبکه بهداشت – درمان شهرستان تاکستان -که بیشترین بازدیدهای نظارتی را داشته است-، بر ایجاد تعادل در بازدیدها و عدم تمرکز بر مراکز متخلف و تعمیم بازدیدها به کل مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی تاکید کرد.

دکتر مدبر در ادامه، در خصوص ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها توضیحاتی داد و از کارشناسان نظارتی شهرستان ها خواست که ضمن نظارت بر نحوه رعایت تعرفه های مصوب خدمات سلامت و پرسش از ارباب رجوع، در صورت وجود شکایات از تعرفه ها، کلیه موارد به ستاد استان ارجاع داده شود.

در ادامه این نشست، کارشناسان شبکه ها مشکلات خود در خصوص شکایات و هماهنگی با دادگستری های شهرستان ها را بیان کردند و برای برخورد قضایی با پرونده های متخلفان، تبادل نظر شد.

در این نشست، همچنین در خصوص مواردی، مانند: برنامه عملیاتی، برنامه بهبود فرایندها، کمبود کارشناسان مرد در سیستم نظارتی، کتاب ارزشی نسبی خدمات و آموزش آن، چک لیست های آماری شهرستان ها و مسؤولان فنی مراکز پزشکی، گفت و گو شد