اخبار

تغییر ترکیب جمعیت جدی است

هنگامه رحمانی کارشناس باروری سالم مرکز بهداشت شهرستان تاکستان،در کارگاه های آموزشی که از 16شهریورتا1مهر 99 با حضور مراقبین سلامت و ماماها برگزار شد؛در باره دستورالعمل ها و بسته های جدید خدمت باروری سالم  بیان داشت: با توجه به سیاست های کلی جمعیت ابلاغ شده و مسئله جدی تغییر ترکیب جمعیت کشور و حرکت به سمت پیری و سالخوردگی، ضروری است سیاست های اجتماعی- اقتصادی و همچنین سلامت به طور همه جانبه در راستای افزایش نرخ باروری و فرزند آوری اقدام کنند و افراد جامعه را به فرزندآوری تشویق نمایند.

این کارشناس اضافه کرد: مطالعات و آمارها حاکی از آن است که افزایش سن ازدواج و تاخیر درفرزندآوری در زنان ایرانی، میزان نرخ باروری کلی را زیر حد جایگزینی سوق داده که در حال حاضر نرخ باروری کلی در شهرستان تاکستان 1.72بوده که نسبت به حدانتظار2.1پایین تر و دارای سیر نزولی است.

ایشان افزود: رواج تک فرزندي و تداوم آن در جامعه باعث می شود که در طول زمان جمعیت کشور کم شود. همچنین با کاهش نسل جوان و پیرشدن جمعیت، فضاي جوانی و شادابی کمتر دیده شود و پیر شدن جمعیت می تواند چرخه تولید و اقتصاد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا زمانی که نیروي کار فعال و پویاي جامعه کم باشد، آن جامعه بیشتر دچار رکود اقتصادي و تولید خواهد شد. همچنین تک فرزندی افزایش احتمال انزوای والدین در سنین پیری را به دنبال خواهد داشت.

گفتنی است، این کارگاه آموزشی  برای63نفر از مراقبین سلامت وماماها برگزار گردید ، سپس به دلیل اهمیت موضوع، آموزش 101بهورز توسط مراقبین ناظر روستایی درمراکز در حال برگزاری است.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر