اطلاعیه

شروع طرح لکه گیری (ماپینگ آپ) واکسیناسیون فلج اطفال در تاکستان

فلج اطفال یک بیماری ویروسی  ناتوان کننده بخصوص در دوران کودکی می باشد. با پیشرفت برنامه ایمن سازی و انجام برنامه ریشه کنی فلج اطفال در حال حاضر کشور در مرحله ریشه کنی این بیماری قرار دارد و حفظ این دستاورد از حساسیت ویژه ای برخوردار است . لذا با توجه به قرار داشتن  و همجواری ایران با کشورهای بومی  این بیماری در منطقه،  به توصیه سازمان بهداشت جهانی هر ساله عملیات ایمن سازی تکمیلی در دونوبت و به صورت فعال و خانه به خانه در جهت به حداقل رساندن خطر ورود و چرخش مجدد ویروس وحشی این بیماری در کشور انجام می شود.

در این راستا سال 95 ایمن سازی تکمیلی در دو نوبت در تاریخ 28 لغایت 31 فروردین و 1 لغایت 4 خرداد ماه سال جاری برای متولدین 28 فروردین 1390 تا 4 خرداد ماه 1395 (کودکان زیر 5 سال) ساکن مناطق تحت پوشش تیمهای سیاری- مهاجرین خارجی کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و سایر کشورهای بومی، خانوارهای ایرانی ساکن در کلنی ها و محل تجمع مهاجرین کشورهای نامبرده و کودکانی که احتمالا با مادر خود در زندان ها اقامت دارند توسط پایگاهها ، مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت در کل شهرستان  انجام می‌گیرد.

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان تاکستان