اطلاعیه

اسامی قبول شدگان آزمون مورخ 20 فروردین 95 نیروی شرکتی بیمارستان شفا

اسامی قبول شدگان آزمون مورخ 20 فروردین 95 نیروی شرکتی بیمارستان شفا (منشی، پذیرش) به شرح ذیل به اطلاع می رساند:

  1. مصطفی بیگدلی  فرزند اسمعیل رشته تحصیلی کارشناسی کامپیوتر
  2. محمد منصوری رشته تحصیلی کارشناسی کامپیوتر
  3. حامد طاهرخانی فرزند حبیب اله  رشته تحصیلی کارشناسی کامپیوتر
  4. شیما طاهرخانی  فرزند حسنعلی رشته تحصیلی کارشناس حسابداری
  5. فاطمه رحمانی فرزند اسحاق رشته تحصیلی کارشناسی کامپیوتر
  6. نادیا رحمانی فرزند منوچهر رشته تحصیلی کارشناسی کامپیوتر

    "روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان تاکستان"