اطلاعیه

برنامه جدید واکسیناسیون ضدهاری 3 نوبت و 4 تزریق برای کلیه موارد حیوان گزیدگی پستانداران خونگرم

1397/4/2 شنبه

 

الف) 2 تزریق در روز صفر، یکی در دلتوئید چپ و دیگری در دلتوئید راست

ب ) 1 تزریق در روز 7

ج ) 1 تزریق در روز 21

د)روش تزریق مثل سابق عضلانی می باشد

نکته1:درصورتی که فرد قبلا واکسن ضدهاری دریافت کرده باشد چه ناقص (سه نوبتی) یا کامل (پنچ نوبتی) ، دو نوبت در روزهای صفر و سه هرکدام یک دز تزریق خواهد و سرم هم تزریق نخواهد شد.

نکته2:برای کلیه موارد حیوان گزیدگی که زخم خون داشته باشد سرم تزریق خواهد شد(نصف سرم در اطراف محل زخم و نصف آن در سرین) و اگر حیوان وحشی باشد و زخم هم خون نداشته باشد سرم تزریق خواهد شد.

نکته3 : در عضوی که سرم ضد هاری تزریق می شود، واکسن هاری تزریق نمی گردد.

نکته4: اگر حیوان گزنده سگ یا گربه باشند، در صورت تحت نظر بودن و زنده ماندن حیوان تا ده روز، دو نوبت واکسن تزریق می‌گردد( شامل سه تزریق:دو تزریق روز صفر و یک تزریق روز 7 و نوبت سوم (روز 21 )تزریق نمی شود. بدیهی است با مرگ یا متواری شدن حیوان نوبت سوم ( روز 21 ) تزریق می‌شود.

نکته 5:برای کودکان کمتر از دو سال تزریق واکسن در قسمت خارجی عضله جانبی ران تزریق می شود.